Event lojistiği No Further Mystery

Kullan?c?, tek ECL?T B?L???M H?ZMETLER? üzerindeki yürütme ve verilerinden sorumludur. Kullan?c? emekbu akit ile ECL?T B?L???M H?ZMETLER?’nin, sözle?menin ihlali yüz do?an her türlü zarar, maliyet ve gider?n? tazmin etmeyi, lisans?n anla?ma ko?ullar?na orant?l? olarak rastgele bir zarara sebebiyet vermeyecek ?ekilde kullanma? ve sözle?med

read more

Event lojistiği Temel Açıklaması

?? ortaklar?m?z?n sahada faaliyetlerini hareketli olarak alegori getiren ekiplerinin ihtiyac? olan lansman ve özendirme materyalleri ile tabl? malzemelerini depoluyor, online olarak ?smarlamalerini hile?yor, tevzi?n? ve envanter yönetimini strüktüryoruz.Bu bilgi vikaye bildirme? bizim web sitemizi görü?me etti?inizde ne tür bilgileri kaydett

read more